Op een informatiemarkt op zaterdag 6 april hebben bewoners van Woltersum de opbrengst gepresenteerd van een reeks dorpsgesprekken en enquêtes over de toekomst van hun dorp. Dorpsvernieuwingsthema’s die zij belangrijk vinden, zijn bijvoorbeeld het behoud van de school, voldoende mogelijkheden voor jong en oud om te wonen in Woltersum, meer groen en recreatiemogelijkheden en het verbeteren van de verkeersveiligheid.

De dorpsbewoners werken samen met de gemeente Groningen aan een plan voor dorpsvernieuwing dat wordt gecombineerd met de versterkingsopgave in het dorp. Dit is een belangrijk speerpunt uit het coalitieakkoord 2019 – 2022. Wethouders Roeland van der Schaaf en Inge Jongman waren daarom aanwezig op de informatiemarkt om te luisteren welke prioriteiten de bewoners benoemen.

Toekomst van het dorp
Met verschillende groepen bewoners en verenigingen is de afgelopen maanden gesproken over de toekomst van het dorp. Ook hebben bewoners een vragenlijst ingevuld en op school hebben de kinderen hun toekomstplannen voor Woltersum uitgewerkt. In de gesprekken zijn veel ideeën en prioriteiten benoemd. Tijdens de drukbezochte informatiemarkt konden de bewoners per thema een top 3 benoemen en aangeven waar zij zich voor willen inzetten.

Zelf aanpakken
Woltersum is van oudsher een eigenzinnig dorp dat van aanpakken weet. Het dorp wil zelf graag de handen uit de mouwen steken, bijvoorbeeld door het aanplanten en beheren van openbaar groen en door het ontwikkelen van diverse ommetjes door het dorp. Het behoud of eventueel zelfs nieuwbouw van de dorpsschool bleek overduidelijk het belangrijkste speerpunt voor de bewoners. Ook zou het dorp graag aan de slag willen met de woningvoorraad, zodat er voldoende geschikte woningen in het dorp zijn voor starters, gezinnen en ouderen. Deze woningen wil men graag levensloopbestendig en energieneutraal maken en passend bij de karakteristieke uitstraling van het dorp. Het zware vracht- en landbouwverkeer dwars door het dorp vraagt om een passende oplossing. Ook over de versterkingsopgave is uiteraard nagedacht. De bewoners willen de wisselwoningen in het eigen dorp, zodat de sociale verbanden in het dorp niet verstoord worden. En het dorp heeft behoefte aan eerlijk en zorgvuldig handelen en communiceren rondom de versterking.

Dorpsagenda
De dorpstafel functioneert in dit proces als gespreksplatform, bestaande uit dorpsgenoten en vertegenwoordigers van de gemeente Groningen. Zij worden hierbij ondersteund en geadviseerd door een architect, een stedenbouw-kundige, een landschapsarchitect, een cultuurhistoricus en een sociaal geograaf. De uitkomsten van deze middag worden de komende maanden uitgewerkt tot de definitieve agenda voor Woltersum. In de dorpsagenda wordt vastgelegd wat er de komende jaren in het dorp gaat gebeuren. Dus wie gaat wat doen, wat kan het dorp zelf en waarvoor is er inzet van buiten het dorp nodig. Met de plannen willen de bewoners en de gemeente zorgdragen dat het dorp sterker uit de versterkingsopgave en de recente gemeentelijke herindeling komt door een gecombineerd plan voor de toekomst te maken.